Wishlist
Note: I will trade doujinshi for shitajiki,
phone cards for doujinshi, etc.